Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie Logowanie
 • Login:
 • Haslo:

Aktualności

  • 05.06.2008
  • Konferencja dla szkół 12 czerwca 2008 r.
  • Szanowni Państwo!

   • Informujemy, że ostatnia konferencja dla przedstawicieli szkół, zamykająca nasz projekt odbędzie się w dniu 12 czerwca 2008 r. (czwartek). Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 9.00.

    W związku z tym, że jest to ostatnia konferencja w ramach naszego projektu, obecność przynajmniej jednego przedstawiciela każdej szkoły biorącej udział w projekcie jest obowiązkowa, przynajmniej na pierwszej części konferencji. Prosimy zatem o zarezerwowanie czasu na udział w konferencji.

    W dniu konferencji odbędzie się również konferencja prasowa informująca o rezultatach projektu, jeśli więc dysponujecie Państwo jeszcze materiałami promocyjnymi dotyczącymi realizacji programów rozwojowych w Waszych szkołach, będzie możliwość ich dostarczenia i zaprezentowania.

    Z wyrazami szacunku,

    Koordynator Projektu
    Łukasz Bojarski

    Na prośbę szkół zamieszczamy plik z oznaczeniami promocyjnymi, które powinny znajdować się na każdej umowie.

    oznaczenie_umowy_kolor.doc

    files/oznaczenie_umowy_czarne.doc

  • Wersja do druku
  • 05.05.2008
  • Telefony kontaktowe
  • W związku z wyłączeniem większości telefonów projektowych, prosimy o kontaktowanie się w sprawach dotyczących sprawozdawczości poprzez nastepujące numery telefonów:

   667660200 - Sekretariat projektu

   667660201 - Koordynator projektu, Łukasz Bojarski

   667660202 - Zastępca koordynatora, Rafał Kuśmierczyk

   667660203 - Asystent Finansowy, Elżbieta Kargul-Giering

   667660204 - Księgowa, Halina Nowak

  • Wersja do druku
  • 28.04.2008
  • Telefony w ramach projektu
  • Szanowni Państwo!

   Przypominamy, że w ramach projektu finansowanie użytkowania telefonów "projektowych" będzie możliwe tylko do końca kwietnia. W związku z tym prosimy o ich zwrot do Grantodawcy (Fundacji Godne Życie) do końca bieżącego miesiąca.

   Z poważaniem

   Koordynator

   Łukasz Bojarski

  • Wersja do druku
  • 24.04.2008
  • Konferencja dla szkół 29 kwietnia 2008 r.
  • Szanowni Państwo!

   Zgodnie z informacją przedstawioną podczas konferencji w dniu 16 kwietnia, prosimy Państwa o jak najszybsze przekazanie informacji na temat chęci przedstawienia krótkich informacji dotyczących realizacji Państwa programów rozwojowych. Prosimy o ograniczenie wystąpień do maksimum 10 minut.

  • Wersja do druku
  • 07.04.2008
  • Sprawozdawczość
  • Szanowni Państwo!

   W dziale Aktualności dostępna jest po zalogowaniu zakładka "Sprawozdania!", w której będziemy zamieszczać bieżące informacje na temat weryfikacji sprawozdań z realizacji Programów Rozwojowych.

  • Wersja do druku
  • 29.03.2008
  • Program spotkania w dniu 31 marca 2008 r.


  • Miejsce: Fundacja Godne Życie, ul. Biernackiego 22 w Lublinie
    
   8.00 - 10.00    Rejestracja uczestników (kawa, herbata)
   10.00 - 10:15    Powitanie
   10.15 – 10.30    Rozstrzygnięcie konkursu „Skarby na Bursztynowym Szlaku”. Wręczenie nagród
   10.30 - 11:30    Omówienie realizacji projektu
   11.30 – 11:45    Przerwa kawowa
   11.45 – 12:30    Omówienie procedury sprawdzania sprawozdań. Pytania i odpowiedzi
   12.30 – 13.15    Składanie i wstępna weryfikacja sprawozdań z realizacji programów rozwojowych
   13.15 - 13:30    Przerwa kawowa
   13.30 - 14:30    Składanie i wstępna weryfikacja sprawozdań z realizacji programów rozwojowych
   14.30 - 15.00    Przerwa obiadowa
   15.00 – 15.30    Podsumowanie spotkania, komunikaty
   15.30 – 16.30    Konsultacje indywidualne
   16.30    Zakończenie spotkania

  • Wersja do druku
  • 26.03.2008
  • Generator finansowy - uwagi.
  • Szanowni Państwo!

   W związku z pytaniami i uwagami na temat uzupełniania tabeli 5 w generatorze finansowym przypominamy o konieczności uważnego, zgodnego z instrukcją i informacjami przekazywanymi podczas konferencji wypełniania pól generatora.

   W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na uważne wpisywanie podczas edycji pól "Dokumenty" kwot brutto i netto z dokumentu. Ma to istotne znaczenie w przypadku, gdy np. jedna faktura dokumentuje zakup w kilku różych kategoriach budżetu. W takim przypadku w każdej pozycji wpisujemy całą kwotę brutto i netto z faktury. Natomiast pola "kwota kwalifikowalna" oraz "w tym VAT" odnoszą się do konkretnej pozycji z takiej faktury rozliczanej w odniesieniu do danej kategorii budżetowej.

   Przykładowo:

   Faktura dokumentująca zakup telewizora i magnetofonu, wykazanych w dwóch różnych kategoriach budżetu zawiera następujące pozycje:

   L.p. Nazwa towaru Brutto Netto VAT
   1. Telewizor 760,00 622,95 137,05
   2. Magnetofon 180,00 147,54 32,46
   RAZEM 940,00 770,49 169,51

   W generatorze faktura zostanie wpisana jako dokument 2 razy (w dwóch różnych kategoriach budżetu). Każdorazowo w polach "Kwota brutto dokumentu" i Kwota netto dokumentu" należy wpisać kwoty 940,00 zł i 770,49 zł; jednak w polu "Kwota kwalifikowalna" oraz "W tym VAT" przy pozycji budżetowej dotyczącej telewizora nalezy wpisać 760,00 zł i 137,05 zł, zaś w pozycji dotyczącej magnetofonu 180,00 zł i 32,46 zł.

   Wpisanie kwot niezgodnie z powyższą informacją skutkuje błędami w generatorze, widocznymi na wydruku sprawozdania. Prosimy zatem, przed ostatecznym drukiem sprawozdania, o sporządzenie wydruku próbnego i na jego podstawie sprawdzenie poprawności wpisów,

  • Wersja do druku
  • 25.02.2008
  • Głosowanie na prezentacje i "super-skarb"
  • Zgodnie z regulaminem konkursu "Skarby na Bursztynowym Szlaku" rozpoczął sie II etap głosowania na skarby zgłoszone przez szkoły. Spośród 10 zwycięzców I etapu (lista poniżej) wybieramy jeden "super-skarb".

   Głosujemy również na zgłoszone w konkursie prezentacje, które w formie elektronicznej każda ze szkół otrzymała wraz z zaproszeniem na ostatnia konferencję.

   Głosowanie potrwa do 19 marca 2008 r.

   Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji 31 marca 2008 r.

   Zapraszamy do głosowania!


    

   Lista zwycięzców I etapu konkursu

   Szkoła Kategoria Skarb Pkt.
   SP Majdan Wielki Architektura "Kaplica na Wodzie" 93
   SP Cześniki Boże Narodzenie Kolędowanie po domach w obrębie parafii; rozpalanie słomianych ognisk w drodze na pasterkę 92
   SP Pawłów Dzieło sztuki Wyroby garncarskie 63
   GIM Ruda Huta Muzyka Kapela "Jarzębina Czerwona" 71
   GIM Orłów Drewniany Postać żyjąca Antoni Panas 83
   SP Rybczewice Postać historyczna Róża Rembielińska z Potockich 98
   SP Krzesimów Pomnik przyrody Podworski park krajobrazowy w Krzesimowie 65
   SP Ruda Huta Punkt widokowy Nabużański cypel 70
   GIM Dołhobyczów Specjalny Szlak cerkiewek 58
   SP Kaczórki Życie społeczne Zagroda Jachymków w Guciowie 71

    

  • Wersja do druku
  • 18.02.2008
  • Komunikat na temat poprawności nazw szkół
  • Szanowni Państwo!

   W trakcie monitoringu dokumentacji projektu „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej” oraz realizowanych przez Państwa szkoły programów rozwojowych, stwierdziliśmy występowanie błędów polegających na niezgodności w nazwach szkół oraz numerach NIP zapisanych w umowie o dotację oraz na dokumentach finansowych.

   Prawidłowa nazwa szkoły jest podana w statucie szkoły i zgodność podanej przez Państwa nazwy musi być sprawdzona ze statutem, zatem prosimy o:

   1. 1. sprawdzenie, czy nazwa szkoły podana w umowie o dotację jest zgodna ze statutem szkoły;
   2. 2. sprawdzenie, czy nazwa szkoły podawana na dokumentach finansowych (np. fakturach) jest zgodna z zapisami w statucie szkoły lub z tą, którą szkoła używa dla potrzeb dokumentacji finansowej.

   W przypadku stwierdzenia niezgodności w w/w zakresach prosimy o:

   ad. 1.
   Przekazanie na adres Fundacji Godne Życie pisemnej informacji z podaniem poprawnej nazwy szkoły zgodnej ze statutem oraz numeru NIP, a także adresu do korespondencji (jeśli jest różny od nazwy oficjalnej) wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią statutu szkoły;
    
   ad. 2.
   Korektę zapisów nazw i numerów NIP na fakturach, gdzie zostały zauważone błędy, poprzez wystawienie not korygujących. W przypadku, gdy szkoła używa w dokumentacji finansowej nazwy innej niż zawarta w statucie (np. nazwy skróconej), prosimy o załączenie do sprawozdania finansowego oświadczenia o używaniu przez szkołę nazwy w brzmieniu występującym w dokumentach.
    
   Wzory w/w pism do pobrania:
    
    
  • Wersja do druku
 • [1] 2 3 z 3>>

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy