Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie Logowanie
 • Login:
 • Haslo:
  • Lublin, 19.01.2007

   Szanowni Państwo!

   Zapraszamy Państwa szkołę do wzięcia udziału w naszym projekcie pod nazwą:

   "Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej",

   dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz z budżetu państwa, który powstał i  uzyskał akceptację w wyniku konkursu 8/2.1a/2006 "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe" zorganizowanego i rozstrzygniętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
   /Schemat a: "Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem"
   Działanie 2.1: "Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie",
   Priorytet II: "Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy"/

   Projekt realizujemy w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Związkiem Gmin Lubelszczyzny.

   Nasza oferta jest skierowana łącznie do 120 szkół wiejskich: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

   Każdej szkole biorącej udział w projekcie proponujemy dotację w wysokości około 20 000 PLN oraz wsparcie przy opracowaniu, wdrożeniu i rozliczeniu jej własnego programu rozwojowego.

   W ramach programu rozwojowego proponujemy udział w tworzeniu sieci współpracujących ze sobą szkół, która jest szansą aktywnego rozwoju małej i średniej szkoły wiejskiej. Przewidywane wspólne przedsięwzięcia oraz zainicjowanie mobilności wybranych pomocy dydaktycznych pomiędzy szkołami, na zasadzie wymiany i wzajemności (np. wspólny księgozbiór książki alternatywnej, tak bardzo kosztownej), to nie tylko oszczędności finansowe, ale również zwiększenie możliwości i indywidualności nauczania każdego ucznia, poprzez lepszy dostęp do wiedzy i aktywne wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych. Przewidywane jest również zorganizowanie dodatkowych zajęć, np. komunikacyjnych, informatycznych, muzycznych, filozoficznych czy z zakresu rękodzieła - w celu budowania poczucia własnej wartości uczniów, nabycie przez nich umiejętności uczenia się, identyfikacji własnego typu zdolności i inteligencji oraz umożliwienia wyboru uczestnictwa w odpowiednim międzyszkolnym kółku zainteresowań.

   Ponadto chcemy zrealizować warsztaty metodyczne podnoszące kwalifikacje nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod dla zespołów wyrównawczych poprzez stosowanie pomocy dydaktycznych jako narzędzi pracy ucznia. Proponujemy modyfikację systemu nauczania całej szkoły w oparciu o najskuteczniejsze metody stosowane w zespołach wyrównawczych, takie jak: nauka osiągania samodzielności, odpowiedzialności i współodpowiedzialności oraz nauka i organizacja pracy zespołowej. Takie podejście służyć może nie tylko wyrównywaniu deficytów jednostek dysfunkcyjnych, ale także osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów w pracy każdego ucznia. W ramach proponowanych warsztatów szkoła otrzyma odpowiednie zestawy pomocy dydaktycznych.

   Chcemy także zaangażować uczniów w proces odkrycia i promowania istniejących zasobów kulturowych i przyrodniczych z pobliskiej okolicy szkoły, bazując na fakcie, iż przez teren naszego województwa przebiegał w starożytności szlak bursztynowy z Grecji, aż do Bałtyku. Nawiązując do historii naszej ziemi chcemy ukazać skarby na bursztynowym szlaku. Te skarby - to przede wszystkim nasze dzieci. Ale także - pamiątki historyczne, zabytki, przyroda oraz ciekawe miejsca warte pokazania odwiedzającym nas gościom. Podejmujemy się razem z Państwem obudzić ogromny potencjał tworząc niezwykłą szkołę rozwoju talentów w oparciu o zastane jak też i nowo tworzone zasoby. Chcemy doprowadzić do powstania sieci szkół, w ramach której szkoły (np. poprzez biblioteki szkolne) mogłyby podjąć funkcje lokalnych centrów informacji kulturalnej i turystycznej, we współpracy z samorządem i innymi podmiotami z otoczenia szkoły.

   Planujemy również utworzenie wspólnego internetowego centrum aktywnej komunikacji pomiędzy szkołami, jako miejsca wymiany kontaktów, wiedzy, doświadczeń, podejmowania wspólnych inicjatyw, integracji środowisk nauczycielskich czy uczniowskich, a także archiwum indywidualnych i zbiorowych dokonań w postaci bazy danych.

   Chcielibyśmy także zaprosić szkoły do realizacji jednego wspólnego projektu artystycznego, gdzie każdy - zarówno uczeń jak i nauczyciel - będzie mógł wnieść swój wkład, co poza satysfakcją z tworzenia wspólnego wartościowego dzieła umożliwi szkołom aktywny rozwój. Sukces takiego przedsięwzięcia pozwoli na dalsze wspólne owocne działania, również po zakończeniu niniejszych działań.

   Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym projektem i odpowiada Państwu wstępny zarys koncepcji programu rozwojowego - zapraszamy do współpracy i zgłoszenia Państwa szkoły do projektu, poprzez wypełnienie ankiety informacyjno - zgłoszeniowej. Elektroniczną wersję ankiety można pobrać ze strony internetowej www.przyspieszenie.edukacyjne.fundacja.org.pl

   Zgodnie z otrzymanymi przez nas wstępnymi informacjami z MEN, ubieganie się o naszą dotację nie wyklucza możliwości otrzymania innych dotacji w ramach działania EFS RZL 2.1a "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe" (warunkiem uzyskania więcej niż jednej dotacji jest nie pokrywanie się obszaru działań finansowanych z poszczególnych dotacji).

   Z wyrazami szacunku,

   Tomasz Adam Bojarski
   Prezes Zarządu


Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy