Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie Logowanie
 • Login:
 • Haslo:

Aktualności

  • 18.02.2008
  • Komunikat na temat poprawności nazw szkół
  • Szanowni Państwo!

   W trakcie monitoringu dokumentacji projektu „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej” oraz realizowanych przez Państwa szkoły programów rozwojowych, stwierdziliśmy występowanie błędów polegających na niezgodności w nazwach szkół oraz numerach NIP zapisanych w umowie o dotację oraz na dokumentach finansowych.

   Prawidłowa nazwa szkoły jest podana w statucie szkoły i zgodność podanej przez Państwa nazwy musi być sprawdzona ze statutem, zatem prosimy o:

   1. 1. sprawdzenie, czy nazwa szkoły podana w umowie o dotację jest zgodna ze statutem szkoły;
   2. 2. sprawdzenie, czy nazwa szkoły podawana na dokumentach finansowych (np. fakturach) jest zgodna z zapisami w statucie szkoły lub z tą, którą szkoła używa dla potrzeb dokumentacji finansowej.

   W przypadku stwierdzenia niezgodności w w/w zakresach prosimy o:

   ad. 1.
   Przekazanie na adres Fundacji Godne Życie pisemnej informacji z podaniem poprawnej nazwy szkoły zgodnej ze statutem oraz numeru NIP, a także adresu do korespondencji (jeśli jest różny od nazwy oficjalnej) wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią statutu szkoły;
    
   ad. 2.
   Korektę zapisów nazw i numerów NIP na fakturach, gdzie zostały zauważone błędy, poprzez wystawienie not korygujących. W przypadku, gdy szkoła używa w dokumentacji finansowej nazwy innej niż zawarta w statucie (np. nazwy skróconej), prosimy o załączenie do sprawozdania finansowego oświadczenia o używaniu przez szkołę nazwy w brzmieniu występującym w dokumentach.
    
   Wzory w/w pism do pobrania:
    
    
  • Wersja do druku

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy