Aktualności

  • 26.03.2008
  • Generator finansowy - uwagi.
  • Szanowni Państwo!

   W związku z pytaniami i uwagami na temat uzupełniania tabeli 5 w generatorze finansowym przypominamy o konieczności uważnego, zgodnego z instrukcją i informacjami przekazywanymi podczas konferencji wypełniania pól generatora.

   W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na uważne wpisywanie podczas edycji pól "Dokumenty" kwot brutto i netto z dokumentu. Ma to istotne znaczenie w przypadku, gdy np. jedna faktura dokumentuje zakup w kilku różych kategoriach budżetu. W takim przypadku w każdej pozycji wpisujemy całą kwotę brutto i netto z faktury. Natomiast pola "kwota kwalifikowalna" oraz "w tym VAT" odnoszą się do konkretnej pozycji z takiej faktury rozliczanej w odniesieniu do danej kategorii budżetowej.

   Przykładowo:

   Faktura dokumentująca zakup telewizora i magnetofonu, wykazanych w dwóch różnych kategoriach budżetu zawiera następujące pozycje:

   L.p. Nazwa towaru Brutto Netto VAT
   1. Telewizor 760,00 622,95 137,05
   2. Magnetofon 180,00 147,54 32,46
   RAZEM 940,00 770,49 169,51

   W generatorze faktura zostanie wpisana jako dokument 2 razy (w dwóch różnych kategoriach budżetu). Każdorazowo w polach "Kwota brutto dokumentu" i Kwota netto dokumentu" należy wpisać kwoty 940,00 zł i 770,49 zł; jednak w polu "Kwota kwalifikowalna" oraz "W tym VAT" przy pozycji budżetowej dotyczącej telewizora nalezy wpisać 760,00 zł i 137,05 zł, zaś w pozycji dotyczącej magnetofonu 180,00 zł i 32,46 zł.

   Wpisanie kwot niezgodnie z powyższą informacją skutkuje błędami w generatorze, widocznymi na wydruku sprawozdania. Prosimy zatem, przed ostatecznym drukiem sprawozdania, o sporządzenie wydruku próbnego i na jego podstawie sprawdzenie poprawności wpisów,