Aktualności

  • 30.10.2007
  • Pilna prośba o deklaracje szkół dot. dobrowolnego udziału w elementach Programu Rozwojowego
  • 2007-10-29_deklaracja_dobrowolnego_udzialu.doc

   Szanowni Państwo!

       W dniu 24 października 2007 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie instytucji wdrażającej projekt ze wszystkimi partnerami realizującymi nasz projekt. Na spotkaniu przedstawiciele MEN poruszyli niektóre problemy odnotowane w czasie kontroli „ad hoc” przeprowadzonej w różnych szkołach w dniu 18 i 19 października 2007 r, a także w formie ankiety telefonicznej.

       Z powodu braku gotowych, podpisanych już umów między Fundacją a Gminami, MEN uznał, że projekt nie jest realizowany (mimo, że stwierdzono w czasie kontroli faktyczną realizację przez szkoły wielu działań związanych z projektem na terenie różnych szkół). Warunkiem naprawczym ze strony MEN dla naszego projektu jest jak najszybsze podpisanie umów oraz przekazanie Państwu środków na realizację programu rozwojowego Państwa szkoły.

       W dniach 25 i 29 października 2007 r. odbyły się zebrania Zespołu Koordynatorów Partnerów realizujących projekt. Nasi partnerzy - przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz przedstawiciel Związku Gmin Lubelszczyzny słusznie oczekują od nas pilnego rozpoczęcia realizacji projektu poprzez podpisanie umów z Gminami oraz szkołami. Jesteśmy zobowiązani uczynić to w trybie pilnym.

       W związku z powyższym prosimy szkoły, które jeszcze tego nie zrobiły, o pilne zakończenie prac nad programem rozwojowym Państwa szkoły, aby podpisanie umowy mogło odbyć się w najbliższym możliwym terminie. W razie potrzeby pomożemy Państwu w dokończeniu pracy (prosimy o e-mailowe lub telefoniczne zgłoszenia takich potrzeb).

       Jako Partner wiodący ponosimy pełną odpowiedzialność za powstałe opóźnienie.

       Do tej pory dotarło do nas ok. 50% kompletnych budżetów programów rozwojowych szkoły (w skali całego projektu).

       Jednocześnie informujemy z podkreśleniem, że udział szkoły w zaproponowanych przez naszą Fundację elementach programu rozwojowego (realizacja mapy skarbów, artystyczne warsztaty edukacyjne Joszka Brody oraz udział w niekomercyjnym nagraniu albumu z kolędami z regionu Lubelszczyzny i teledyskiem, warsztaty psychologiczne wzmacniające poczucie własnej wartości oraz pozostałe) jest dobrowolny. Ostatecznie sama szkoła decyduje o kształcie swojego programu rozwojowego (przy zachowaniu zgodności z celami SPO RZL 2.1a oraz celami zawartymi w dokumentacji konkursowej MEN 8/2.1a/2006, które są podstawą dla realizacji Projektu, a także przy zachowaniu wszelkich zasad wydatkowania środków z EFS). Pragniemy jednak zaznaczyć ogromną wagę i wartość w szczególności warsztatów psychologicznych dla realizacji projektu.

       W tej sytuacji chcemy uzyskać pewność czy jest możliwa realizacja nagrania płyty. Jeżeli zabraknie znacznej ilości szkół zdecydowanych na udział w nagraniu albumu wraz z teledyskiem, to będziemy zmuszeni poinformować pana Joszka Brodę oraz szkoły, które są zainteresowane realizacją nagrania albumu o zaniechaniu tej inicjatywy oraz o konieczności usunięcia tej pozycji z budżetu programu rozwojowego szkoły. W związku z tym konieczna jest bardzo szybka odpowiedź Państwa szkoły w formie deklaracji pozytywnej lub negatywnej, abyśmy mogli wiedzieć, czy projekt nagrania albumu wraz z teledyskiem nie upadnie jako wspólne przedsięwzięcie szkół zintegrowanych w sieć. Jest oczywiste, że niewielka ilość zainteresowanych przedsięwzięciem szkół nie zdoła udźwignąć wysokich kosztów nagrania albumu. Ewentualne przeprowadzenie zaproponowanych artystycznych, edukacyjnych warsztatów w cenie 2000 zł prowadzonych przez  Joszka Brodę mimo możliwego wycofania się z nagrywania płyty jest odrębnym zagadnieniem i pozostaje do wyboru szkół. Analogicznie prosimy o deklarację odnośnie mapy sieci szkół i skarbów.

       Poniżej załączamy wzory deklaracji (prosimy wybrać stosowne do Państwa decyzji deklaracje). Deklarację na piśmie, podpisaną przez osobę upoważnioną, wraz z pieczęcią, prosimy przekazać doradcy, który zgłosi się do Państwa szkoły.

    

       Z wyrazami szacunku,

                                                                                                             Tomasz Bojarski

                                                                                                              Prezes Zarządu

    

    


    

   1a. Wzór deklaracji:

   Deklaracja dobrowolnego udziału szkoły w realizacji albumu muzycznego z kolędami.

       Jesteśmy zainteresowani udziałem naszych uczniów w nagraniu albumu muzycznego z kolędami lubelskimi wraz z teledyskiem oraz przeprowadzeniem artystycznych warsztatów muzycznych przez pana Joszka Brodę dla uczniów naszej szkoły w ramach Programu Rozwojowego. Akceptujemy podwyższoną do kwoty 5000 zł cenę warsztatów, co umożliwi nagranie płyty i teledysku. Jesteśmy zainteresowani tym, aby każdy uczeń w naszej szkole otrzymał album z kolędami jako pomoc dydaktyczną związaną z warsztatami. Zobowiązujemy się również do pokrycia niezbędnych kosztów obsługi technicznej (nagłośnienia) warsztatów w standardzie wymaganym przez artystę.

       W wypadku, gdy nagranie albumu nie będzie realizowane jesteśmy zainteresowani  warsztatami muzycznymi prowadzonymi przez Joszka Brodę za kwotę 2000 zł + koszt nagłośnienia.

   1b. Wzór deklaracji:

   Deklaracja dobrowolnego udziału szkoły w artystycznych warsztatach edukacyjnych Joszka Brody i rezygnacji udziału szkoły w realizacji albumu muzycznego z kolędami.

       Informujemy, że nie jesteśmy zainteresowani udziałem naszych uczniów w nagraniu albumu muzycznego z kolędami lubelskimi wraz z teledyskiem w ramach Programu Rozwojowego.

       Jesteśmy zainteresowani przeprowadzeniem artystycznych warsztatów muzycznych przez pana Joszka Brodę dla uczniów naszej szkoły w ramach Programu Rozwojowego, za cenę 2000 zł. Zobowiązujemy się również do pokrycia niezbędnych kosztów obsługi technicznej (nagłośnienia) warsztatów w standardzie wymaganym przez artystę.

   1c. Wzór deklaracji:

   Rezygnacja z artystycznych warsztatów edukacyjnych Joszka Brody i rezygnacja z udziału szkoły w realizacji albumu muzycznego z kolędami z Lubelszczyzny

       Informujemy, że nie jesteśmy zainteresowani udziałem naszych uczniów w nagraniu albumu muzycznego z kolędami lubelskimi wraz z teledyskiem w ramach Programu Rozwojowego.
       Informujemy, że nie jesteśmy zainteresowani przeprowadzeniem artystycznych warsztatów muzycznych przez pana Joszka Brodę dla uczniów naszej szkoły w ramach Programu Rozwojowego.
       Nasz Program Rozwojowy chcemy realizować bez warsztatów oraz bez udziału naszych uczniów w nagraniu albumu muzycznego z kolędami lubelskimi.

    

    

   2a. Wzór deklaracji:

   Deklaracja dobrowolnego udziału szkoły w realizacji mapy sieci szkół i skarbów

       Deklarujemy zainteresowanie udziałem naszej szkoły w realizacji mapy sieci szkól oraz skarbów.

   2b. Wzór deklaracji:

   Rezygnacja szkoły z udziału w realizacji mapy sieci szkół i skarbów

       Informujemy, że nie jesteśmy zainteresowani udziałem naszej szkoły w realizacji mapy sieci szkól oraz skarbów.

    

  • wstecz