Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie Logowanie
 • Login:
 • Haslo:

Aktualności

  • 07.12.2007
  • Opis dokumentów księgowych związanych z realizacją programów rozwojowych szkół
  • Szanowni Państwo!

   W odniesieniu do odpowiedzi uzyskanej od MEN w zakresie dokumentowania wydatków związanych z realizacją programów rozwojowych szkół w ramach projektu „Przyśpieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej” uprzejmie wyjaśniamy, że oryginały dokumentów księgowych powinny zawierać na odwrocie następujące informacje:

   1. nazwę projektu,
   2. numer i datę umowy z MEN,
   3. nazwę programu operacyjnego oraz numer działania
   4. pozycję w budżecie projektu, do której odnosi się wydatek /numer i nazwa kategorii i podkategorii/
   5. numer i datę sporządzenia umowy ze szkołą
   6. pozycję w budżecie rozwojowym szkoły, do której dany wydatek się odnosi /numer i nazwa wydatku/
   7. wysokość kwoty kwalifikowanej (z określeniem stopnia procentowego) oraz sposób kalkulacji
   8. opis merytoryczny wydatku
   9. datę  i sposób zapłaty 

    Ponadto:

   1. czytelny podpis koordynatora zatwierdzający dany wydatek w zakresie poprawności merytorycznej oraz pod względem gospodarności, legalności i celowości operacji gospodarczej, jak również zgodność procedur z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
   2.Czytelny podpis pracownika obsługi księgowej zatwierdzający dany wydatek pod względem formalno-rachunkowym.

   Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór opisu:

    

   1.

   Projekt: „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej” realizowany przez Fundację Godne Życie, finansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 2 Działanie 2.1 schemat 2.1 a), na podstawie projektu nr MEN_8/2.1a_2549_2006

    

   Umowa o dofinansowanie  nr 8/2.1a/2006/2549 z dnia  03.04.2007 roku

    

   2.

   Numer i nazwa kategorii kosztów: 5.1.1.2, Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych

    

   3.

   Numer i nazwa podkategorii kosztów:  5.1.1.2.1, Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe

   4.

   Wydatek poniesiono na realizację programu rozwojowego ……/nazwa szkoły/ w ........./miejscowość, gmina/  na podstawie umowy o dofinansowanie nr ……………. z dnia  ……………2007 roku.

   5.

   Numer i nazwa wydatku w budżecie programu rozwojowego:  np. 1.2, np.Wynagrodzenie pracownika obsługi księgowej

   6.

   Kwota kwalifikowana (100%)  np. 70,00  PLN brutto

   7.

   Sposób kalkulacji (jeśli dotyczy)

   Np. 70,00 zł x 1 miesiąc – umowa zlecenie nr…………

   8.

   Opis merytoryczny wydatku:
   np. Wynagrodzenie pracownika obsługi księgowej - listopad

    

    

    

    

   9.

   Sprawdzono pod względem merytorycznym, pod względem gospodarności, legalności i celowości operacji gospodarczej oraz sprawdzono zgodność procedur z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

   Zatwierdzam do wypłaty.

   Czytelny podpis koordynatora:


   .…………………...

   10.       

   Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym

   Czytelny podpis księgowej:

    

   ……………………

   11.       

   Data/daty płatności:  np. 30.11.2007 r., 15.12.2007 r., 20.12.2007 r.

    

   Sposób płatności:  gotówka/karta/przelew

    

    

   W przedstawionym powyżej wzorze opisu:

   - pozycje od 1-3 zawierają dane docelowe,

   - w pozycjach  4-11 należy uzupełnić dane właściwe dla programu rozwojowego danej szkoły (dane, które powinny być zmienione zaznaczono kursywą):

   poz. 4 – pełną nazwę szkoły realizującej dany program rozwojowy wraz z nazwą miejscowości, w której znajduje się szkoła i nazwą gminy
   poz. 5 –
   numer i nazwę wydatku w budżecie programu rozwojowego:  np. 1.2, np. Wynagrodzenie pracownika obsługi księgowej
   poz. 6 – wysokość i procent kwoty kwalifikowanej np. (100%) 70,00  PLN brutto
   poz. 7 –
   Sposób kalkulacji (jeśli dotyczy) np. 70,00 zł x 1 miesiąc – umowa zlecenie nr…………
   poz. 8 – Opis merytoryczny wydatku: np. Wynagrodzenie pracownika obsługi księgowej – listopad
   poz. 9 – czytelny podpis koordynatora
   poz.
   10 – czytelny podpis pracownika obsługi księgowej
   poz. 11 – data lub daty jeśli płatności były częściowe, sposób płatności (gotówka, przelew lub karta)

     Wzory do pobrania:   

    

   Wzór opisu faktury w formacie A5
   Wzór opisu faktury w formacie A4
   Wzór opisu faktury w formacie A4
  • wstecz
  • Wersja do druku

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy