Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie Logowanie
 • Login:
 • Haslo:
  • REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

   „SKARBY NA BURSZTYNOWYM SZLAKU”

    

   I. CEL KONKURSU

    

   1. Celem nadrzędnym konkursu jest pobudzenie zaangażowania uczniów i ich środowisk do aktywnego poznania swojej małej ojczyzny oraz odkrycia jej piękna i walorów. Kształtowanie własnej tożsamości w oparciu o zastane dziedzictwo kulturowe ma ogromne znaczenie dla wzrostu  patriotyzmu oraz rozwoju osobistego.

   2. Celem bezpośrednim konkursu jest uzyskanie wstępnej archiwizacji zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Archiwizacja ta może służyć do podjęcia badań naukowych oraz działań zapobiegających zaginięciu niektórych wartości ze świata kultury, czy wreszcie planowania udostępnienia „skarbów” regionu turystom z całej Europy, co przekłada się na rozwój gospodarczy.

    

   II. UCZESTNICY KONKURSU

    

   1. Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie szkoły biorące udział w projekcie „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej”.

    

   III. ETAPY KONKURSU

    

   1. Konkurs składa się z 6 etapów:

   A. Poszukiwanie, odkrywanie, opis i zgłaszanie przez szkoły „skarbów”.

   B. Prezentacja „skarbów” na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie projektu.

   C. Wybór najcenniejszych „skarbów” w drodze głosowania.

   D. Przygotowanie przez szkoły prezentacji multimedialnej swoich wybranych 10 „skarbów”.

   E. Umieszczenie przygotowanej prezentacji multimedialnej na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie projektu.

   F. Wybór najlepszej prezentacji „skarbów” w drodze głosowania.

   G. Przyznanie i wręczenie nagród.

    

   A. Poszukiwanie, odkrywanie, opis i zgłaszanie „skarbów” na Bursztynowym Szlaku.

    

   1. Poszukiwanie i odkrywanie „skarbów”

   1.1 W celu odkrycia skarbów swojej małej ojczyzny, szkoła może zorganizować konkurs, prosić o pomoc rodziców i rodziny uczniów lub działaczy społecznych ze swego środowiska.

   1.2 Organizacja Bursztynowej szkoły na wzór Zielonej Szkoły jest optymalnym rozwiązaniem pozwalającym na osiągnięcie celu konkursu.

    

   2. Kategorie „skarbów” („Skarby” należy wybrać w 10 kategoriach):

   2.1 Architektura

   2.2 Przyroda (pomnik przyrody, rezerwat, okaz itp.).

   2.3 Znana postać historyczna (już nie żyjąca).

   2.4 Osoba żyjąca (ktoś znany, twórca ludowy, rzemieślnik, artysta, naukowiec, ekspert itp.)

   2.5 Muzyka (ludowy utwór muzyczny)

   2.6 Boże Narodzenie (kolęda, obrzęd, pastorałka)

   2.7 Dzieło sztuki (obraz, rzeźba, rękodzieło, ballada, opowieść, fotografia itp.)

   2.8 Życie społeczne (potrawa kulinarna, narzędzie pracy, instrument muzyczny, powiedzonka gwarowe itp.)

   2.9 Punkt widokowy

   2.10 „Skarb” specjalny („skarb” spoza wyżej wymienionej listy kategorii, który może stanowić atrakcję turystyczną)

     

   3.Opis „skarbów” (Dokumentacja „skarbu”).

   3.1 Dla każdego „skarbu” należy sporządzić dokumentację według schematu:

   a) kategoria skarbu

   b) nazwa skarbu

   c) krótki opis skarbu

   d) adres (miejsce, gdzie można „skarb” znaleźć osobiście)

   e) usytuowanie na mapie okolicy

   f) przynajmniej 1 fotografia, szkic,  rysunek, zapis dźwiękowy lub inna forma dokumentu

    (o ile jest to możliwe)

   3. 2 Według schematu podanego wyżej należy opisać każdy „skarb” zgłoszony w szkole (dotyczy to również „skarbów” , które nie zostaną wybrane przez szkołę do multimedialnej prezentacji szkolnej w konkursie międzyszkolnym – ta archiwizacja uchroni skarby od zapomnienia).

   3.3  Dokumentację wszystkich „skarbów” należy załączyć do sprawozdania z realizacji projektu.

    

   4. Zgłaszanie odkrytych i opisanych „skarbów” (120 szkół zgłosi po 10 nie powtarzających się „skarbów”)

   4.1 „Skarb” może być zgłoszony w ważny sposób tylko jeden raz.

   4.2 „Skarb” „należy” do tej szkoły, która pierwsza zarejestruje go jako swój „skarb” (przysyłając zgłoszenie „skarbu” e-mailem na adres: szkoly@fundacja.org.pl )

   4.3 Szkoła musi zgłosić kompletną listę „skarbów” (10 skarbów po jednym w każdej kategorii)

   4.4 Codziennie na stronie www.przyspieszenie.edukacyjne.fundacja.org.pl  będzie dokonywana aktualizacja rejestracji „skarbów”, co ułatwi dalsze poszukiwania.

   4.5 Każda szkoła musi znaleźć swoje własne „skarby”(szkoły z zespołu szkół zgłaszają „skarby” oddzielnie)

    

   5.  Terminy zgłoszeń

   5.1 „Skarby”  zgłaszać można od 25.05.2007 godz. 12.00 do dnia 15.11.2007 r. godz. 24.00

   5.1.1 Zgłoszenia przysłane przed rozpoczęciem konkursu czyli przed 25.05.2007 godz. 12,00 zostaną zarejestrowane w dniu 25 maja 2007 r na końcu (jako ostatnie będzie zarejestrowane, to zgłoszenie, które przyjdzie najwcześniej).

   5.1.2 O kolejności wpisu rejestracji decyduje data, godzina i minuta wpływu e-maila do skrzynki poczty elektronicznej Fundacji Godne Życie oraz kolejność wpływu zarejestrowana w skrzynce poczty internetowej.

   5.2 Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu poczty elektronicznej spowodowane przez administratorów poczty.

    

   B. Prezentacja „skarbów” na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie projektu.

    

   1. Szkoły umieszczą dokumentację wybranych przez siebie „skarbów” na swojej stronie internetowej oraz przekażą tę dokumentację Fundacji w celu umieszczenia jej na stronie projektu.

    

   C. Wybór najcenniejszych „skarbów” w drodze głosowania.

    

   1. Sposób rozstrzygania konkursów na najcenniejszy skarb.

   1.1 Zgłoszonym „skarbom” (w każdej kategorii oddzielnie) będą przyznawane punkty w drodze głosowania (przez Internet z potwierdzeniem telefonicznym), w którym wezmą udział wszystkie szkoły. W ten sposób zostanie wyłoniona lista najcenniejszych „skarbów” regionu wybranych przez wszystkie szkoły.

   1.2 Każda szkoła może przyznać punkty jedynie tym „skarbom”, które należą do innych szkół

   (szkoła nie może głosować na swoje „skarby”).

   1.3 Każda szkoła przyznaje punkty dla wybranych przez siebie 10 zgłoszonych „skarbów” .

   10 punktów na najcenniejszy „skarb”.

   9 punktów na kolejny skarb

   8 punktów na kolejny skarb

   7 punktów na kolejny skarb

   6 punktów na kolejny skarb

   5 punktów na kolejny skarb

   4 punktów na kolejny skarb

   3 punktów na kolejny skarb

   2 punktów na kolejny skarb

   1 punkt na kolejny skarb

   0 punktów dla pozostałych 110 skarbów.

   1.4 W konkursie na najcenniejszy „skarb” (w każdej kategorii oddzielnie), zwycięża ten „skarb”, który otrzymał najwięcej punktów i nagrodę otrzymuje jego „znalazca” czyli szkoła, która go zgłosiła i zaprezentowała.

   1.5 Spośród zwycięskich „skarbów” szkoły wybiorą najcenniejszy skarb Lubelszczyzny.

    

   2. Daty rozstrzygnięcia konkursów poprzez wybór najcenniejszych skarbów w poszczególnych kategoriach:

   2.1 Architektura. Wybór najcenniejszego „skarbu” tej kategorii odbędzie się: od 15.11.2007r do 25.11.2007 r.

   2.2 Przyroda (pomnik przyrody, rezerwat, okaz itp.) Wybór najcenniejszego „skarbu” tej kategorii odbędzie się: od 15.11.2007 r do 27.11.2007 r.

   2.3 Znana postać historyczna (już nie żyjąca). Wybór najcenniejszego „skarbu” tej kategorii odbędzie się: od 15.11.2007 r do 29.11.2007 r.

   2.4 Osoba żyjąca – ktoś znany, twórca ludowy, rzemieślnik, artysta, naukowiec, ekspert itp. Wybór najcenniejszego „skarbu” tej kategorii odbędzie się: od 15.11.2007 r do 3.12.2007 r.

   2.5 Muzyka – ludowy utwór muzyczny. Wybór najcenniejszego „skarbu” tej kategorii odbędzie się: od 15.11.2007 r do 30.11.2007 r.

   2.6 Boże Narodzenie – kolęda, obrzęd, pastorałka. Wybór najcenniejszego „skarbu” tej kategorii odbędzie się: od 15.11.2007 r do 20.11.2007 r.

   2.7 Dzieło sztuki – obraz, rzeźba, rękodzieło, ballada, opowieść itp. Wybór najcenniejszego „skarbu” tej kategorii odbędzie się: od 15.11.2007 r do 5.12.2007 r.

   2.8 Życie społeczne – potrawa kulinarna, narzędzie pracy, instrument muzyczny, powiedzonka gwarowe itp. Wybór najcenniejszego „skarbu” tej kategorii odbędzie się: od 15.11.2007 r do 28.11.2007 r.

   .2.9 Punkt widokowy Wybór najcenniejszego „skarbu” tej kategorii odbędzie się: od 15.11.2007 r do 29.11.2007 r.

   .

   2.10 Skarb specjalny – poza wyżej wymienioną listą, który może być atrakcją turystyczną. Wybór najcenniejszego „skarbu” tej kategorii odbędzie się: od 15.11.2007 r do 6.12.2007 r.

   2.11 Wybór najcenniejszego skarbu Lubelszczyzny odbędzie się od 15.11.2007 r do 10.12.2007 r.

     

   D. Przygotowanie przez szkoły prezentacji multimedialnej swoich wybranych 10 „skarbów”.

    

   1. Każda szkoła przygotuje jedną prezentację multimedialną, w której przedstawi wszystkie 10 „skarbów” zgłoszonych przez szkołę do konkursu.

    

   E. Umieszczenie przygotowanej prezentacji multimedialnej na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie projektu.

    

   1. Ustala się termin umieszczania przygotowanych prezentacji multimedialnych „skarbów” na stronach internetowych szkół w dniach od 1.10.2007 r. do 12.11.2007 r. godz. 24.00.

    

   F. Wybór najlepszej prezentacji „skarbów” w drodze głosowania.

    

   1. Zgłoszonym prezentacjom ‘skarbów” będą przyznawane punkty w drodze głosowania (przez Internet z potwierdzeniem telefonicznym), w którym wezmą udział wszystkie szkoły. W ten sposób zostanie wyłoniona lista najlepszych prezentacji „skarbów” regionu wybranych przez wszystkie szkoły.

   2. Każda szkoła może przyznać punkty jedynie tym prezentacjom „skarbów”, które należą do innych szkół (szkoła nie może głosować na swoją prezentację).

   3. Każda szkoła przyznaje punkty dla zgłoszonych prezentacji „skarbów” w systemie analogicznym do głosowania na najcenniejszy skarb.

   4. W konkursie na najlepszą prezentację „skarbów” wygrywa ta prezentacja, która otrzyma najwięcej punktów.

    

   G. Przyznanie i wręczenie nagród.

    

   1. Po podliczeniu punktacji zostanie przyznana nagroda zwycięzcy konkursu na najcenniejszy „skarb” w każdej kategorii (razem 10 nagród).

   2. Po podliczeniu punktacji zostanie przyznana nagroda zwycięzcy konkursu na najcenniejszy „skarb” Lubelszczyzny (1 nagroda).

   3. Po podliczeniu punktacji zostanie przyznana nagroda główna zwycięzcy konkursu na najlepszą prezentację „skarbów”(jedna nagroda).

    

   Prezes Zarządu
   Fundacja Godne Życie
   z siedzibą w Lublinie

   Lublin, 21.05.2007


Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy