Katolicki Uniwersytet Lubelski Zwiazek Gmin Lubelszczyzny Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie
Menu Wyszukiwanie Logowanie
 • Login:
 • Haslo:

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

  • Dokumenty podstawowe przy realizacji programów rozwojowych
  • Szanowni Państwo,

   Poniżej udostępniamy zbiór dokumentów stanowiących istotną część obowiązującej podstawy prawnej przy realizacji projektów - programów rozwojowych - w ramach projektu "Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej", który realizowany jest w ramach SPO RZL priorytet 2, działanie 2.1 schemat a) (w skrócie "SPO RZL 2.1a")

   Z dokumentami tymi obowiązkowo muszą zapoznać się dyrektorzy szkół oraz koordynatorzy programów rozwojowych, którzy będą wyznaczeni do koordynowania projektów. Oświadczenie o znajomości treści tych dokumentów będzie stanowiło jeden z elementów podpisywanych umów (zgodnie z zasadami przyjętymi przy realizacji programów finansowanych w ramach SPO RZL).

   Wskazane jest również, aby osoba odpowiedzialna za przygotowywanie projektu programu rozwojowego (w szczególności budżetu) oraz osoba odpowiedzialna za finansowe rozliczanie projektu zapoznała się przynajmniej z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach SPO RZL.

   Zalecamy również, aby osoba odpowiedzialna za promocję projektu, w szczególności informatyk tworzący strony internetowe, zapoznał się prznajmniej z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów w ramach SPO RZL.

   Poniżej prezentowane materiały zamieszczone są na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako Instytucji Zarządzającej EFS w Polsce. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby podać linki do ich najnowszych wersji (aktualnych na dzień 5.07.2007).

    

  • Wersja do druku
  • 2. Uzupełnienie Programu SPO RZL
  • Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 - Wersja scalona, uwzględniająca zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 54, poz. 360).

   Acrobat Reader pobierz plik w formacie .pdf

  • Wersja do druku
  • 4. Wytyczne SPO RZL
  • Wytyczne dla instytucji uczestniczących we wdrażaniu SPO RZL – dokument przygotowany przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - wersja nr 10 z lutego 2007 r.

   pobierz plik .rar

  • Wersja do druku
  • 6. Wytyczne dot. promocji SPO RZL
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1159/2000/WE każdy projektodawca ma obowiązek zadbać, by odbiorcy jego działań wiedzieli, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Powinno to być też widoczne dla wszystkich innych osób, które stykają się z projektem. Dlatego projekt musi być odpowiednio „oznaczony”.

   Jak opisywać i oznaczać projekty współfinansowane z EFS?
   W rozporządzeniu 1159/2000/WE określone jest, że do opisu zadań Europejskiego Funduszu Społecznego należy stosować następującą formułę:

   „Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.

   Powinna się ona pojawiać za każdym razem, gdy projektodawca opisuje (np. w piśmie urzędowym, materiale informacyjnym), z jakiego funduszu korzysta.

   Rozporządzenie określa, w jaki sposób powinny być „oznaczane projekty”. W przypadku EFS dotyczy to przede wszystkim oznaczania pomieszczeń, w których realizowane są projekty (tak, by każdy wchodzący natychmiast to zauważył), oznaczanie sprzętu zakupionego w ramach projektu, publikacji, dokumentów. Wkład Unii Europejskiej i EFS pokazuje się zamieszczając logo EFS.

   Logo i/ lub wzmianka o wkładzie Unii w projekt powinny być umieszczone:

    
    1.  
      1.    na plakatach;
      2. we wszelkich publikacjach (broszury, biuletyny, ulotki) – strona tytułowa powinna zawierać jasną informację o udziale UE w  projekcie oraz logo funduszu i logo UE;
      3. na dyplomach i certyfikatach;
      4. na stronach internetowych i w środkach audiowizualnych – oprócz informacji o udziale UE w projekcie, logo funduszu i logo UE powinny się tam znaleźć również linki do stron internetowych: www.efs.gov.pl i www.europa.eu.int.
      5.  w trakcie imprez promocyjnych (targi, wystawy, pokazy, konferencje, seminaria) – w sposób widoczny powinny być umieszczone logo EFS, ewentualnie symbol UE/ flagi europejskie.
     Logo EFS

   Poniżej zamieszczamy niezbędne pliki. Przed zapisaniem i wykorzystaniem pliku z logo Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi: „Jak promować projekty współfinansowane z EFS w ramach SPO RZL”. Określają one zasady korzystania z logo – jego wielkość, proporcje, otoczenie, kolorystykę, rodzaje tła, na których można je zamieszczać.

   W szczególności prosimy zwrócić uwagę, aby:

    • proporcje logo pozostały niezmienione przy powiększaniu i zmniejszaniu,
    • powyżej i poniżej logo pozostało wolne miejsce szerokości co najmniej połowy wysokości litery “E”,
    • po bokach logo pozostało wolne miejsce na szerokość litery “S”.

    

       • Uwaga!
   • Logo może być wykorzystywane jedynie przez instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie EFS oraz przez beneficjentów, którzy podpisali umowę dofinansowania projektu. W pozostałych przypadkach logo może być wykorzystywane jedynie do promocji funduszu, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Instytucji Zarządzającej – Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Zabronione jest wykorzystywanie logo do promowania szkoleń, które nie uzyskały dofinansowania z EFS.

   POBIERZ PLIKI dotyczące promocji:

  • Wersja do druku

Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy