Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

    • 3. Poradnik dla beneficjentów SPO RZL
    • Europejski Fundusz Społeczny w Polsce – Poradnik dla beneficjentów (dawny Poradnik dla projektodawców) – dokument przygotowany przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - wersja z lutego 2007 r.

      pobierz plik .rar